Programma

De training bestaat uit 4 dagdelen van ieder maximaal 5 uur. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde:

Dagdeel I Menslievende zorg; wat is dat precies?
Resultaat: deelnemers hebben zicht op de doelstelling van de training Menslievende professionalisering. Zij kunnen theoretische kennis over menslievende zorg toepassen in de praktijk. Deelnemers hebben zicht op hoe verzakelijking van de zorg zich verhoudt tot menslievende zorg en hebben inzicht in hun eigen kwaliteiten in relatie tot menslievende zorg.

Dagdeel II Zie mij als mens! Het perspectief van de cliënt
Resultaat: deelnemers hebben inzicht in competenties die mensen met een verstandelijke beperking belangrijk vinden voor hun zorgverleners. Ook worden zij zich bewust van de rol die macht kan spelen in de relatie tussen zorgverlener en cliënt en hebben zij inzicht in de factoren die ertoe kunnen leiden dat zij een machtspositie innemen ten opzichte van cliënten. Tot slot hebben deelnemers zicht op de competenties die zij nog verder kunnen ontwikkelen vanuit het perspectief van menslievende zorg.

Dagdeel III De cliënt zien staan. Het perspectief van de zorgverlener, ouder en verwant
Resultaat: deelnemers kennen de definitie en de betekenis van een dialoog. Zij weten welke basishouding nodig is om een dialoog aan te kunnen gaan en hebben hier ook in geoefend. Deelnemers kunnen vanuit de dialoog verbinding maken met mensen met een verstandelijke beperking, ouders en/of verwanten en collega’s. Deelnemers zijn zich bewust van de rol van ouders en verwanten in de professionele relatie. Tot slot worden deelnemers gestimuleerd in creatief denken en hebben zij handvatten om routines te doorbreken en om af te wijken van een gestandaardiseerde manier van denken.

Dagdeel IV Mede-verantwoordelijkheid nemen en omgaan met morele dilemma’s & Eindevaluatie van de training
Resultaat: deelnemers weten wat het betekent om mede-verantwoordelijkheid te nemen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemers maken kennis met verschillende methoden voor moreel beraad aan de hand van het thema verantwoordelijkheid. Daarnaast evalueren deelnemers de training en komen tot een integratie van persoonlijke en professionele betrokkenheid. Tot slot formuleren deelnemers doelen en wensen om opgedane kennis en ervaring te borgen.

 

Deelnemers

Van de deelnemers wordt verwacht dat er koppelingen worden gelegd naar de eigen werksetting; er wordt gerekend op een actieve bijdrage. Het werken met eigen casuïstiek vanuit het team wordt gestimuleerd. De training zal naast de vier trainingsdagen niet veel extra tijd vragen van de deelnemer, op het voorbereiden van het egodocument (eindopdracht) na.

Aan de training gaat een intake vooraf. Daarin inventariseert de trainer de leerdoelen, behoeften, meerwaarde en opbrengst van de training vanuit het perspectief van de deelnemer, het team en de cliënt. Ook bij de manager/teamleider wordt een (digitale) intake afgenomen.